แผนกสูติ - นรีเวชกรรม

   สูติ - นรีเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 6 ท่าน และทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในบรรยากาศที่กว้างสบาย

   การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย

   1. วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี

   สูติ-นรีเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยตัวอย่างการตรวจวินิจฉัยโรคภายในของสตรี เช่น
 • ตรวจคัดกรองมะเร็ง
 • ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
 • ตรวจผู้ป่วยที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติโดยใช้วิธี
  1. ส่องกล้อง Colposcope
  2. ตัดชื้นเนื้อ
  3. LEEP

   2. รักษาโรคของสตรี

   สูติ-นรีเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนรีเวชให้การรักษาครอบคลุมทุกโรคของสตรี โดยตัวอย่างของโรคที่ให้บริการตรวจรักษาที่พบบ่อย เช่น
 • ภาวิผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว ปวดท้องน้อย โรคจากเพศสัมพันธ์
 • ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัด

   3. ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมีบุตร

   สูติ-นรีเวช ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ มีทีมแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษา ตอบคำถาม และดูแลสตรีตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอด เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล นอกจากนี้ โรงพยาบาลชลประทานยังได้รับประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง มีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีบริการดังนี้

   ก่อนตั้งครรภ์
 • วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร
 • ให้คำแนะนำและรักษาภาวะมีบุตร
 • การตรวจก่อนสมรส
   ระหว่างตั้งครรภ์
 • ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นม การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ รวมถึงการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ หลังคลอดบุตร
 • จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอด
 • ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหา โรคและความผิดปกติของทารก รวมถึงตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ และให้การดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
  1. การทำอัลตราซาวด์ แบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ
  2. ตรวจหากลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม
  3. เจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโครโมโซม
  4. ตรวจเลือดเพื่อตรวจหาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด
   การคลอดบุตร
 • ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน
 • ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง
   หลังคลอด
 • ให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านมแก่สตรีตั้งครรภ์
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมและหัวนม เช่น เต้านมคัด เต้านมอักเสบ หัวนมเจ็บ
 • ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มัปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ
 • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาลูกไม่ยอมดูดนมแม่ สับสนหัวนม
 • บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในการเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

   4. ดูแลและให้คำปรึกษาสตรีวัยหมดประจำเดือน

   เมื่อมีอายุมากขึ้น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ มีแพทย์ที่จะให้การดูแลและคำแนะนำ เพื่อให้คุณสุภาพสตรีเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างเข้าใจ โดยให้การบริการ อาทิ
 • คลินิกวัยทอง
 • ให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมน กระดูก และอื่นๆ

   คลินิกใน - นอกเวลา

ตารางการให้บริการ
วัน คลินิก ช่วงเช้า (08.00-12.00 น.) ช่วงบ่าย(13.00-16.00 น.) คลินิกนอกเวลา(16.00 -20.00น.)
จันทร์ สูติกรรม พญ.พชรพร ศรีเดช -คลินิกตรวจหลังคลอด (ผู้ป่วยนัด)
แพทย์ออกตรวจหมุนเวียน
นพ.เทอดภูมิ เลิศพุทธิพงศ์พร
นรีเวชกรรม นพ.สมศักดิ์ หาญชูวงศ์
พญ.สุธาดา พุทธรักษ์
คลินิก Tumor (ผู้ป่วยนัด) พญ.กนิษฐา กิจสมบัติ
อังคาร สูติกรรม พญ.พรทิตา เลิศบัวสิน -อบรมการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์
(Mother Class I)
นพ.เทอดภูมิ เลิศพุทธิพงศ์พร
พญ.กนิษฐา กิจสมบัติ
นรีเวชกรรม นพ.เทอดภูมิ เลิศพุทธิพงศ์พร
พุธ สูติกรรม นพ.สมศักดิ์ หาญชูวงศ์ -คลินิกวัยทอง(วันพุธที่ 1,3ของเดือน)
แพทย์ออกตรวจหมุนเวียน
พญ.กนิษฐา กิจสมบัติ
พญ.สุธาดา พุทธรักษ์
นรีเวชกรรม พญ.กนิษฐา กิจสมบัติ
พฤหัสบดี สูติกรรม นพ.เทอดภูมิ เลิศพุทธิพงศ์พร -คลินิกตรวจ Ultrasound(หญิงตั้งครรภ์ที่นัด)
แพทย์ออกตรวจหมุนเวียน
-คลินิก Colposcopy (ผู้ป่วยนัด) พญ.กนิษฐา กิจสมบัติ
พญ.กนิษฐา กิจสมบัติ
นรีเวชกรรม นพ.ไชยสิทธิ์ วชิรดิลก
ศุกร์ สูติกรรม นพ.ไชยสิทธิ์ วชิรดิลก -อบรมการเตรียมตัวคลอด(Mother Class II )
(วันศุกร์ที่ 1,3ของเดือน)
นรีเวชกรรม พญ.พชรพร ศรีเดช

   หมายเหตุ มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางมะเร็งนรีเวช
 • ฝากครรภ์รายใหม่รับถึงเวลา 10.00 น.
 • ผู้ป่วยนรีเวชรายใหม่รับถึงเวลา 10.00 น.
 • ผู้ป่วยนัดช่วงเช้ามาก่อนเวลา 11.30 น.
 • ผู้ป่วยนัดช่วงบ่ายมาก่อนเวลา 14.00 น.
 • ผู้ป่วยคลินิกนอกเวลามาก่อน 19.00 น.


   เวลาทำการ:
   สถานที่ตั้ง: อาคารศูนย์การแพทย์ 20 ชั้น ชั้น 8
   เบอร์โทรศัพท์: 0-2502-2345 ต่อ 4850, 4851, 4852
Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ