แผนกไตเทียม

   การบริการและการรักษา (Our Services)

   แผนกไตเทียม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2535 โดยให้บริการด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ต้องรับการรักษาโดยการฟอกเลือดตลอดชีวิต และในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่แพทย์เห็นควรต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการให้คำปรึกษาในด้านการบำบัดทดแทนไ่ตในระยะยาวเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00 - 16.00 น.
สถานที่ตั้ง: อาคารศูนย์การแพทย์ 20 ชั้น ชั้น 7
เบอร์โทรศัพท์: 0-2502-2345 ต่อ 4772, 4773


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ