แผนกไตเทียม

   การบริการและการรักษา (Our Services)

   แผนกไตเทียม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานฯ เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2535 โดยให้บริการด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ต้องรับการรักษาโดยการฟอกเลือดตลอดชีวิต และในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่แพทย์เห็นควรต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการให้คำปรึกษาในด้านการบำบัดทดแทนไ่ตในระยะยาวเวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 06.00 - 16.00 น.
สถานที่ตั้ง: อาคาร 80 ปีปัญญานันทภิกขุ ชั้น 1 (หลังห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
เบอร์โทรศัพท์: 0-2502-2345 ต่อ


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ