แผนกตรวจโรคทั่วไป

   การบริการและการรักษา (Our Services)

   ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย ดังนี้

  • ตรวจโรคทั่วไปที่ไม่มีภาวะซับซ้อน
  • ตรวจสุขภาพออกใบรับรองแพทย์เพื่อสมัครงาน ศึกษาต่อ สมัครสมาชิกฌาปนกิจต่าง ๆ เป็นต้น
  • ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว โดยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและทีมงาน สหวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวม และคำนึงถึงสิทธิของผู้รับบริการให้ได้รับความปลอดภัย

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน 08.30 – 12.00 น. 13.00-16.00 น.
ห้องตรวจ 1 ห้องตรวจ 2 ห้องตรวจ 1 ห้องตรวจ 2
จันทร์ พ.ขันติ สุนทรพฤกษ์ พ.สงบ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา พ.สุรชัย พิพัฒนกุลชัย พ.นฤทธิ์ อ้นพร้อม
อังคาร พ.ขันติ สุนทรพฤกษ์ พ.ดุลวิทย์ ตปนียากร พ.สุรชัย พิพัฒนกุลชัย พ.นฤทธิ์ อ้นพร้อม
พุธ พ.ขันติ สุนทรพฤกษ์ พ.สงบ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา พ.มนัส วุฒิวัฒน์ พ.นฤทธิ์ อ้นพร้อม
พฤหัสบดี พ.ขันติ สุนทรพฤกษ์ พ.มนัส วุฒิวัฒน์ พ.สงบ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา พ.นฤทธิ์ อ้นพร้อม
ศุกร์ พ.ขันติ สุนทรพฤกษ์ พ.สุรชัย พิพัฒนกุลชัย พ.สงบ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา พ.นฤทธิ์ อ้นพร้อม

   หมายเหตุ  *ช่วงเช้าจะปิดรับบัตรเวลา 11.30 น.

                   *ช่วงบ่ายจะปิดรับบัตรเวลา 15.30 น. ในกรณีที่มีแพทย์ลงตรวจท่านเดียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลางดรับบัตร   เวลาทำการ:
   สถานที่ตั้ง: อาคารผู้ป่วยใหม่ 20 ชั้น ชั้น 2
   เบอร์โทรศัพท์: 0-2502-2345 ต่อ 4209

Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ