แผนกจักษุ (ตา)

   ให้การดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกันแก่ผู้ป่วยโรคทางตาด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ให้การดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

   ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service)

   ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางตาทุกกลุ่มอายุ ตรวจรักษาโรคทั่วไปทางตา เช่น โรคต้อกระจก ต้อเนื้อ โรคต้อหิน โรคจอประสาทตา โรคกระจกตา มีเครื่องมือตรวจวินิจฉัย เลเซอร์ และผ่าตัดที่ทันสมัย แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการ 8.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินทางทางตาตลอด 24 ชั่วโมง เช่นการบาดเจ็บที่ลูกตา ท่อน้ำตา ต้อหินเฉียบพลัน

   มีทีมบุคลากรที่มีความพร้อม เช่น จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านจอประสาทตา กระจกตา และต้อหิน พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา เทคนิคเชียนเครื่องมือตรวจพิเศษทางตา และทีมผ่าตัดที่เชี่ยวชาญ สามารถให้การผ่าตัดสลายต้อกระจก ผ่าตัดต้อหิน ผ่าตัดโรคจอประสาทตา ผ่าตัดหนังตา และผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

   มีคลินิกพิเศษเฉพาะโรค ได้แก่ คลินิกกระจกตา คลินิกต้อหิน คลินิกจอประสาทตา คลินิกเบาหวานจอตา และคลินิกฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตาเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัดที่โรคมีความซับซ้อน

   ให้บริการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล เช่น โครงการตรวจสุขภาพตาเจ้าหน้าที่ โครงการตรวจสุขภาพตากองสลาก ตรวจสุขภาพตาเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โครงการให้ความรู้วันต้อหินโลก เป็นต้น

   ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ (Our Facilities & Medical Technologies)

 • เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง
 • Laser Argon 532
 • Laser Irridectomy
 • Laser Cap
 • Fundus Camera / Fundus Camera Mobile
 • Oct
 • เครื่องวัดลานสายตาอัติโนมัติ
 • เครื่องวัดค่าสายตา (Auto - Refraction)
 • เครื่องวัดความดันลูกตา (Non - Contrac Tonometer)
 • เครื่องวัดกำลังเลนส์ (A - Scan) / IOL Master
 • เครื่องวัดอวัยวะในลูกตา (B - Scan)
เวลาทำการ:  
สถานที่ตั้ง: อาคารผู้ป่วยใหม่ 20 ชั้น ชั้น 3
เบอร์โทรศัพท์: 0-2502-2345 ต่อ 4357
Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ