แผนกโสต ศอ นาสิก (หู คอ จมูก)

   แผนกโสต ศอ นาสิก ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคทางหู คอ จมูก ระดับทุติยภูมิ กลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ทั้งเพศชายและหญิง ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มีเป้าหมายให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทางหู คอ จมูก แบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

   โดยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมให้คำแนะนำ และคำปรึกษาปัญหา เช่น

   1. หู
 • โรคของหู หูอื้อ
 • มีเสียงผิดปกติในหู
 • ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง
 • ตรวจระบบการทรงตัว
 • หู อักเสบ โรคหูน้ำหนวก
 • การใส่เครื่องช่วยฟังเสียง
 • การได้ยินเสื่อม
 • สิ่งแปลกปลอมในหู
   2. คอ
 • เสียงแหบ
 • เจ็บในลำคอ
 • แผลในคอเรื้อรัง
  1. เนื้องอก / มะเร็งบริเวณลำคอ
  2. คางทูม
  3. ภูมิแพ้ ไซนัส
  4. ต่อมน้ำเหลืองโต
   3. จมูก
 • นอนกรน
 • ผนังกั้นจมูกคด
 • ภูมิแพ้ ไซนัส
 • ริดสีดวงจมูก
 • การผ่าตัดไซนัส / ริดสีดวงจมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD หู คอ จมูก
วัน รายชื่อแพทย์ เวลา หมายเหตุ
จันทร์ พญ.กชกานต์ รัตนอรุณ 08.00 – 12.00 น.  
อังคาร พญ.กชพร วงษ์สุวรรณ 08.00 – 12.00 น.  
พุธ พญ.กนิษฐา โชคสวัสดิ์ล 08.00 – 12.00 น.  
พฤหัสบดี พญ.จรุงจิต ไกรวัฒนพงศ์ 08.00 – 12.00 น. คลินิกนอนกรน
ศุกร์ พญ.เกศรินทร์ กิตติวรรณวงศ์ 08.00 – 12.00 น.  

   หมายเหตุ  ตรวจการได้ยิน (Audiogram) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00น.

                   ปรึกษาคลินิกนอนกรน (OSA) วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00น.   เวลาทำการ:  
   สถานที่ตั้ง: อาคารผู้ป่วยใหม่ 20 ชั้น ชั้น 3
   เบอร์โทรศัพท์: 0-2502-2345 ต่อ 4318
Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ