แผนกกุมารเวชกรรม

   หน่วยตรวจเด็กให้บริการตรวจวินิจฉัยโรครักษาพยาบาล ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 13ปี โดยกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญ

   การบริการและการรักษา (Our Services)

  • คลินิกตรวจโรคทั่วไป ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ
  • คลินิกเด็ก 1 เดือน ให้บริการตรวจสุขภาพเด็กหลังคลอด 1 เดือน
  • คลินิกสุขภาพเด็กดี ให้บริการวัคซีนป้องกันโรค ทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริม / เผื่อเลือก
  • คลินิกนมแม่ ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดและเมื่อกลับบ้าน
  • คลินิกเด็กนอกเวลาราชการ ตรวจรักษาโรคเด็กทั่วไป
  • คลินิกรักษ์สุขภาพ ตรวจรักษาเด็กที่คลอดจากมารดาติดเชื้อ HIV
รายชื่อแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางสาขาวิชากุมารเวชกรรม
ลำดับ ชื่อ – สกุล เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หมายเหตุ
1. พญ.สุวิมล ตั้งกิตติถาวร กุมารแพทย์  
2. พญ.ภัทรพร ขาวดี กุมารแพทย์  
3. พญ.เบญจพร ศรีนิธิวัฒน์ กุมารแพทย์ พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก  
4. พญ.จัญจุรี สมาธิ อัศวุตมางกุร กุมารแพทย์ โรคผิวหนัง  
5. พญ.อรวินท์ ฦาชา กุมารแพทย์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน  
6. พญ.กิจจาวรรณ เฮงคราวิทย์ กุมารแพทย์ โรคติดเชื้อ  
7. พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล กุมารแพทย์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม  
8. พญ.ชิดชนก ตั้งเจตน์ กุมารแพทย์ โรคทางเดินอาหารและโรคตับ  
9. พญ.ปายณ์ ปรมกุล กุมารแพทย์ ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด  
10. พญ.สุดารัตน์ จึงไกรสีห์ กุมารแพทย์ โรคระบบทางเดินหายใจ  
11. พญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี กุมารแพทย์ โรคระบบทางเดินหายใจ  
12. พญ.ฐาปนี พิพัฒน์กุลชาติ กุมารแพทย์ โรคข้อและรูมาติสซั่ม  
13. พญ.ภิญญภา มุกด์จินดาภา กุมารแพทย์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน  
14. พญ.อัจฉรา วุฒิประสิทธิผล กุมารแพทย์ โรคไต  
15. พญ.พชรพรรณ สาริสุต กุมารแพทย์  


คลินิกในเวลา
ลำดับ รายชื่อแพทย์   เวลาให้บริการ
1. พ.สุดารัตน์ ,พ.พชรพรรณ , พ.Int. วันจันทร์ 09.00 – 12.00 น.
2. พ.อรวินท์, พ.ชิดชนก, พ.Int. พ.เบญจพร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 วันอังคาร 09.00 – 12.00 น.
3. พ.กิจจาวรรณ , พ.ปายณ์, พ.Int. วันพุธ 09.00 – 12.00 น.
4. พ.สุวิมล , พ.ภัทรพร, พ.Int. วันพฤหัสบดี 09.00 – 12.00 น.
5. พ.จัญจุรี , พ.เบญจพร , พ.กัลย์สุดา, พ.Int. วันศุกร์ 09.00 – 12.00 น.
6. พ.ปายณ์ วันเสาร์ 09.00 – 12.00 น.


คลินิกนอกเวลาราชการ
ลำดับ รายชื่อแพทย์ วันที่ให้บริการ เวลาให้บริการ
1. พญ.อรวินท์ ฦาชา วันจันทร์ 16.30 – 20.00 น.
2. พญ.พชพรรรณ สาริสุต วันพุธ 16.30 – 20.00 น.
3. พญ.ปายณ์ ปรมกุล วันเสาร์ 09.00 – 12.00 น.


คลินิกพิเศษเฉพาะโรค
ลำดับ คลินิกเฉพาะโรค วันที่ให้บริการ เวลาให้บริการ
1. คลินิกพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก วันจันทร์ 13.00 – 16.00 น.
    วันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ4 ของเดือน 10.00 – 12.00 น.
2. คลินิกโรคติดเชื้อ ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน 13.00 – 16.00 น.
3. คลินิกโรคไต ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน 13.00 – 16.00 น.
4. คลินิกภูมิแพ้เด็ก ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน 13.00 – 16.00 น.
5. คลินิกโรคทางเดินหายใจเด็ก ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน 13.00 – 16.00 น.
6. คลินิกทารกแรกเกิด ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน 13.00 – 16.00 น.
7. คลินิกต่อมไร้ท่อ ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 13.00 – 16.00 น.
8. คลินิกผิวหนัง ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน 13.00 – 16.00 น.
9. คลินิกทางเดินอาหารเด็ก ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 13.00 – 16.00 น.
10. คลินิกเด็กดี ทุกวันพุธ, พฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น.
11. คลินิกเด็ก 1 เดือน ทุกวันจันทร์ 13.00 – 16.00 น.
   เวลาทำการ:
   สถานที่ตั้ง: อาคารศูนย์การแพทย์ 20 ชั้น ชั้น 8
   เบอร์โทรศัพท์: 0-2502-2345 ต่อ 4800, 4801, 4802

Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ