ห้องตรวจพิเศษหน่วยหัวใจ

   ให้บริการตรวจพิเศษและดูแลรักษาผู้ป่วย ที่มีปัญหาทางอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยต่างสาขาในโรงพยาบาล

   ตารางแพทย์ออกตรวจหน่วยงานผู้ป่วยนอก วันทำการ จันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.00-12.00 น.

ตารางแพทย์ออกตรวจ
วัน เวลา แพทย์ หมายเหตุ
จันทร์ 08.00 – 12.00 น. นพ.โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย ***แพทย์ออกตรวจ OPD อายุรกรรม
อังคาร 08.00 – 12.00 น. นพ.โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย ห้องตรวจหน่วยหัวใจ
08.00 – 12.00 น. นพ.ธนกร ลักษณ์สมยา ***แพทย์ออกตรวจ OPD อายุรกรรม
พุธ 08.00 – 12.00 น. นพ.โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย ***แพทย์ออกตรวจ OPD อายุรกรรม
08.00 – 12.00 น. นพ.ธนกร ลักษณ์สมยา ห้องตรวจหน่วยหัวใจ
พฤหัสบดี 08.00 – 12.00 น. นพ.ธนกร ลักษณ์สมยา ***แพทย์ออกตรวจ OPD อายุรกรรม
ศุกร์ 08.00 – 12.00 น. นพ.สุรเชษฐ์ เลิศถิรพันธ์ ***แพทย์ออกตรวจ OPD อายุรกรรม /ห้องตรวจหน่วยหัวใจ

   หมายเหตุ  นพ.โยธิน เลิศรัตนสกุลชัยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

                   นพ.ธนกร ลักษณ์สมยาแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

                   นพ.สุรเชษฐ์ เลิศถิรพันธ์แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

   ตารางให้บริการห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เบอร์ 12 วันทำการจันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ตารางการให้บริการ
วัน เวลา ห้องตรวจ
จันทร์ 8.00-16.00 น. ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบอร์ 12   เวลาทำการ:  
   สถานที่ตั้ง: อาคารผู้ป่วยใหม่ 20 ชั้น ชั้น 2 (ในคลินิกอายุรกรรม)
   เบอร์โทรศัพท์: 0-2502-2345 ต่อ 4249
Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ