การบริการผู้ป่วยใน

   ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ มีเตียงรับผู้ป่วย 308 เตียง เพื่อให้รองรับกับการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในทุกสาขา

   เวลาในการให้บริการผู้ป่วยในสำหรับผู้ป่วยใน

วันจันทร์ - ศุกร์ เยี่ยมผู้ป่วยได้ตั้งแต่เวลา 12.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เยี่ยมผู้ป่วยได้ตั้งแต่เวลา 12.00 - 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เยี่ยมผู้ป่วยได้ตั้งแต่เวลา 12.00 - 20.00 น.

   ประเภทของหอผู้ป่วยในที่เปิดให้บริการ

หอผู้ป่วยอายุรกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ตึก 3 ชั้น 2
  งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ตึก 3 ชั้น 4
  งานการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Semi-ICU) ตึก 3 ชั้น 2
หอผู้ป่วยอายุรกรรม (พิเศษ) งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชาย อาคาร 80 ปี ชั้น 4
  งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง อาคาร 80 ปี ชั้น 4
หอผู้ป่วยศัลยกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปชาย ตึก 3 ชั้น 3
  งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปหญิง ตึก 3 ชั้น 3
หอผู้ป่วยศัลยกรรม - กระดูก (พิเศษ) งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปชาย อาคาร 80 ปี ชั้น 5
  งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปหญิง อาคาร 80 ปี ชั้น 5
หอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย ตึก 3 ชั้น 1
  งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ตึก 3 ชั้น 1
หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย ตึก 3 ชั้น 3
  งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชาย ตึก 3 ชั้น 3
หอผู้ป่วยสูติ - นรีเวชกรรม งานการพยาบาลห้องคลอด ห้องคลอด ตึกสูติกรรม(เก่า)
  งานการพยาบาลห้องหลังคลอด ห้องหลังคลอด
  งานการพยาบาลทารกแรกเิกิด ห้อง NICU ตึกสูติกรรม(เก่า)
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ตึก 3 ชั้น 5
  งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (พิเศษ) อาคาร 80 ปี ชั้น 3
หอผู้ป่วยหนัก งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก ICU อาคาร 80 ปี ชั้น 2


Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ