คลังความรู้ Lean

         1. สืบค้นได้ ง่ายเพียงปลายนิ้ว
       
  2. การลดระยะเวลาการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยฉุกเฉิน
       
  3. งานห้องสมุด
       
  4. การลดระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในสาขาวิชาศัลยกรรม
       
  5. อาคารสถานที่

Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ