คลังความรู้ KM

         1. CoP เยียวยาใจด้วยธรรมมะ
         2. CoP palliative (Communities of Practice)
         3. CoP การบริหารความเสี่ยง
         4. CoP Pain management

Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ