คลังความรู้ KM

         1. การดูแลผู้ป่วย Palliative เบื้องต้นและต่อเนื่องอย่างบูรณาการ
       
  2. การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ