ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

Hospital-based training

แผนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแบบใช้โรงพยาบาลเป็นฐาน

มาตรฐานคุณวุฒิแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2563 เครือข่ายศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ภาษาไทย : วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • ภาษาอังกฤษ : Diploma, Thai Board of Family Medicine

หลักการและเหตุผล

ปัญหาความขาดแคลนแพทย์ที่สามารถทํางานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ นับเป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ ไทยมาเป็นเวลายาวนาน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยการตราพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 258 ช.(5)” ให้มีระบบ การแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม” จึงเห็นได้ว่า แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งปัญญาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาและฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ตามแผนการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านแบบใช้โรงพยาบาลเป็นฐาน (Hospital-based training) พ.ศ. 2562 โดยมีสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งมีความพร้อมในด้านประสบการณ์การทํางานแบบปฐมภูมิในพื้นที่ รับผิดชอบ สถานที่ และบุคลการที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทําหน้าที่เป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมเพื่อให้เกิด ความมั่นใจในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการปฏิบัติงานในทุกระดับ

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม

ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้สามารถในการ

 • 1. ให้บริการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม (Holistic) ครอบคลุม(Comprehensive) และ ต่อเนื่อง (Continuous care) ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษา การส่งเสริม ป้องกันโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ การคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยง การดูแลแบบประคับประคอง การดูแล ผู้สูงอายุ รวมถึงการให้คําแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและทางเลือกในทุกมิติของการดูแล สุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน
 • 2. ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพร่วมกับทีมสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพตนเองและวิชาชีพอื่น รวมถึงผู้ป่วยและครอบครัว มี ความพร้อมเป็นผู้นําในการทํางานด้านสุขภาพในทุกระดับตามบริบทของพื้นที่และประเทศไทย
 • 3. สร้างองค์ความรู้ (วิจัยและวิชาการ) ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรมการวิจัยทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล รักการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการ เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความพร้อมต่อการเผยแพร่ การสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในพื้นที่และในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้แผนการฝึกอบรมตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและโครงสร้าง ประชากร การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ซึ่งนําไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและความต้องการด้าน สุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นโดยภาพรวมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล หลักสูตรจึงมุ้งเน้นผลิตแพทย์เฉพาะทางเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และระบบบริการสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถในเวชปฏิบัติครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทของระบบบริการปฐมภูมิ มีความรับผิดชอบใน หน้าที่ มีจริยธรรม มีทัศนคติ เจตคติที่ดี มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย เพื่อการแก้ปัญหา และการส่งเสริมสุขภาพโดยยึดหลักผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม และสภาพแวดล้อมการทํางานที่เหมาะสมเพื่อธํารงสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผลลัพธ์ของแผนงานฝึกอบรม

แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามสมรรถนะ หลักทั้ง 6 ด้าน ได้แก่

 • 1. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
 • 2. ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและครอบครัวและชุมชน (Medical Knowledge and Skills)
 • 3. การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-Based Learning and Improvement)
 • 4. ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
 • 5. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
 • 6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-Based Practice)

ผู้รับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามสมรรถนะ หลักทั้ง 6 ด้าน ได้แก่

 • 1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรอง และได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
 • 2. มีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 28/2558 เรื่องการรับสมัครแพทย์ ประจําบ้าน ประจําปีการฝึกอบรมนั้น
 • 3. มีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดและหนังสือยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ ประจําบ้าน ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (งดเว้นสําหรับแพทย์อิสระ)
 • 4. ผู้สมัครยื่นแสดงเอกสารหลักฐานและหนังสือรับรองครบถ้วนตามประกาศแพทยสภาภายใน ระยะเวลาที่กําหนด
 • 5. ผ่านโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะตามที่แพทยสภากําหนด หรือกําลังอยู่ในโครงการแพทย์ เพิ่มพูนทักษะซึ่งคาดว่าจะผ่านเกณฑ์ประเมินภายในก่อนเริ่มการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.