ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ลำดับ คู่มือหรือมาตรฐาน เอกสารดาวน์โหลด
1. ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยทันตกรรม Download
2. การรับบริการผู้ป่วยทันตกรรมเฉพาะทาง Download
3. การนัดผู้ป่วย Download
4. การนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ Home Isolation Download
5. การเข้ารับบริการผู้ป่วย COVID-19 หน่วยการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Download
6. การเข้ารับบริการผู้ป่วย COVID-19 หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยนอก Download

ลำดับ คู่มือหรือมาตรฐาน เอกสารดาวน์โหลด
1. การขออนุมัติลาศึกษาฝึกอบรม ในประเทศและต่างประเทศ Download
2. การคืนหลักประกันสัญญา Download
3. การจ่ายเช็ค Download
4. การรับ ส่งจดหมายราชการ Download
5. การเวียนหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Download
6. การอนุมัติโครงการ Download
7. แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง Download
8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ Download
9. การจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย Download
10. การอนุณาตให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยลาออก Download

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.