งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทร 02-5022303,02-5022304