งานการเงินและบัญชี

1.หน่วยการเงินและต้นสังกัด

- รับรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

- ตรวจสอบและลงทะเบียนคืนเงินมัดจำค่ารักษาพยาบาลและหลักประกันซอง หลักประกันสัญญา

- นำส่งเงินรายได้ค่ารักษาพยาบาล เงินรายได้แผ่นดิน

- แยกประเภทค่ารักษาพยาบาลและตรวจสอบรายละเอียดตามสิทธิ

- ส่งข้อมูลไปกรมบัญชีกลางเพื่อรับค่ารักษาพยาบาล

2. หน่วยตรวจสอบใบสำคัญ

- ลงทะเบียนรับใบสำคัญจากงานพัสดุ เพื่อกันเงินตรวจสอบประเภทเงินตามหมวดรายจ่าย

- จัดทะเบียนคุมประเภทเจ้าหนี้รายตัว เพื่อรายงานยอดเจ้าหนี้ค้างชำระ

- ตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท

3. หน่วยงานเงินเดือนและสวัสดิการ

- เบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภทที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย

- ตรวจสอบสวัสดิการต่างๆของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

- ตรวจสอบคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและคำสั่งแต่งตั้งโอนเลื่อนย้ายตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเพื่อส่งให้กองคลังมหาวิทยาลัย

4. หน่วยงานบัญชี

- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลและใบสำคัญจ่ายทุกประเภท

- บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายและเงินฝากธนาคาร

- ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายทุกหมวดบัญชี

- วิเคราะห์งบการเงินเพื่อทำรายงานให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ

5.งานเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

6.พนักงานรายวัน

 

งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทร 02-5022303,02-5022304