ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ผู้บริหารโรงพยาบาล

01.jpg
 • ผศ.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา
 • ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
0.jpg
 • นพ.พลากร ศรีนิธิวัฒน์
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
team1.jpg
 • นพ.ธนวัฒน์ อุณหโชค
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานศูนย์
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
team1.jpg
 • นพ.กีรพรรดิ ภิรมย์ไกรภักดิ์
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
0.jpg
 • นพ.ธนภัทร รักพาณิชมณี
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
0.jpg
 • พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิประโยชน์
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
0.jpg
 • คุณอุทุมพร ม่วงอยู่
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
0.jpg
 • นพ.อเนกชัย ดกพฤกษ์
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
team1.jpg
 • พญ.กนิษฐา กิจสมบัติ
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
team1.jpg
 • นพ.โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
team1.jpg
 • พญ.จัญจุรี อัศวุตมางกุร
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
team1.jpg
 • พญ.จุฑาธิป ลิ้มคุณากูล
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    
team1.jpg
 • พญ.โฉมขจี สุขอารีย์ชัย
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
 •    
 •    
 •    
 •    
 •    

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.