รายชื่อผู้บริหารประจำปี 2557
(1 มิถุนายน 2554 - 31 ตุลาคม 2557)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน
นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา
Director
Surasit Tangsakulwattana, MD.
ประวัติ
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
แพทย์หญิงจัญจุรี อัศวุตมางกุร
Deputy Director of Education and Research
Chanchuree Samathi, MD.
ประวัติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นางชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์
Deputy Director of Nursing Department
Chuencheevit Chotpitayasunondh
ประวัติ
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
นายชัชวาล พรธาดาวิทย์
General Deputy Director
Chutchaval Prontadavit
ประวัติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
แพทย์หญิงพูนสุข ประจักษ์ธรรม
Assistant Director of Medical Staff Affairs
Poonsuk Prachukthum, MD.
ประวัติ
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
นายแพทย์ธนวัฒน์ อุณหโชค
Assistant Director of Information Techology Affairs
Tanawat Ounahachock, MD.
ประวัติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
แพทย์หญิงกนิษฐา กิจสมบัติ
Assistant director of Educational Quality Assurance Affairs
Kanittha Kitsombut, MD.
ประวัติ
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิประโยชน์
แพทย์หญิงวิลาวัย์ เติมกลิ่นจันทน์
Assistant Director of Privilege Affairs
Vilaval Termklimchan, MD.
ประวัติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ทันตแพทย์วินัย นันทสันติ
Assistant Director of Environment & Safety
Winai Nuntasunti, D.D.S.
ประวัติ
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
แพทย์หญิงจุฑาธิป ลิ้มคุณากูล
Assistant Director of Academic Affairs & Research
Chutatip Limkunakul, MD.
ประวัติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
แพทย์หญิงโฉมขจี สุขอารีย์ชัย
Development And Assistant Director of Medical Education Affairs
Chomkajee Sukareechai , MD.
ประวัติ
 
Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ