ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

ผู้บริหารโรงพยาบาล

01.jpg
 • ผศ.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา
 • ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
 • 02-5022345 ต่อ 3858

 •    
 •    
 •    
 •    
02.jpg
 • นพ.พลากร ศรีนิธิวัฒน์
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
 • 02-5022345 ต่อ 3901

 •    
 •    
 •    
 •    
03.jpg
 • นพ.ธนวัฒน์ อุณหโชค
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานศูนย์
 • 02-5022345 ต่อ 3855

 •    
 •    
 •    
 •    
04.jpg
 • นพ.ธนิต วงษ์วิบูลย์สิน
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
 • 02-5022345 ต่อ 3301

 •    
 •    
 •    
 •    
05.jpg
 • นพ.ธนภัทร รักพาณิชมณี
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • 02-5022345 ต่อ 3803

 •    
 •    
 •    
 •    
06.jpg
 • พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิประโยชน์
 • 02-5022345 ต่อ 3101

 •    
 •    
 •    
 •    
07.jpg
 • นางธิดารัตน์ เทศนา
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
 • 02-5022345 ต่อ 3508

 •    
 •    
 •    
 •    
08.jpg
 • นพ.นล จันทนภาพ
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
 • 02-5022345 ต่อ 3705

 •    
 •    
 •    
 •    
09.jpg
 • พญ.โฉมขจี สุขอารีย์ชัยฃ
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • 02-5022345 ต่อ 3668

 •    
 •    
 •    
 •    
10.jpg
 • พญ.กนิษฐา กิจสมบัติ
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 • 02-5022345 ต่อ 3414

 •    
 •    
 •    
 •    
11.jpg
 • นพ.โยธิน เลิศรัตนสกุลชัย
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 • 02-5022345 ต่อ 3419

 •    
 •    
 •    
 •    
12.jpg
 • พญ.จัญจุรี อัศวุตมางกุร
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
 • 02-5022345 ต่อ 3602

 •    
 •    
 •    
 •    
13.jpg
 • พญ.จุฑาธิป ลิ้มคุณากูล
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
 • 02-5022345 ต่อ 3615

 •    
 •    
 •    
 •    
14.jpg
 • นพ.กีรพรรดิ ภิรมย์ไกรภักดิ์
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์
 • 02-5022345 ต่อ 3307

 •    
 •    
 •    
 •    
15.jpg
 • นพ.ธนกร ลักษณ์สมยา
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
 • 02-5022345 ต่อ 3424

 •    
 •    
 •    
 •    

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.