งานเอกสารคุณภาพ

งานเอกสารคุณภาพ

ดาวน์โหลด
01
แนวทางปฏิบัติเรื่อง : การจัดทำและควบคุมเอกสารคุณภาพ
ดาวน์โหลด
02
คู่มือการจัดทำเอกสารคุณภาพ โรงพยาบาลชลประทาน
ดาวน์โหลด
03
Flow chart แสดงขั้นตอนของการจัดทำเอกสารคุณภาพ
ดาวน์โหลด
04
ใบแจ้งขอดำเนินการเอกสารตามระบบเอกสารคุณภาพ
ดาวน์โหลด
05
ใบแจ้งดำเนินการขอสำเนาเอกสารตามระบบเอกสารคุณภาพ
ดาวน์โหลด
06
รูปแบบสำหรับเอกสารระดับ (PG)
ดาวน์โหลด
07
รูปแบบสำหรับเอกสารระดับ  (WI)
ดาวน์โหลด
08
รูปแบบสำหรับเอกสารระดับนโยบาย (QM)


หมายเหตุ กรณีที่คณะกรรมการ/สาขาวิชา/หน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบหมาย  ถ่ายสำเนา หรือ download เอกสารคุณภาพ
จาก website หรือ server งานเอกสารคุณภาพ โดยวิธีใดก็ตามและไม่ได้แจ้งคณะกรรมการจัดทำเอกสาร
ระบบคุณภาพก่อนดำเนินการจะถือว่าเอกสารฉบับนั้นไม่ได้เป็นเอกสารคุณภาพที่ควบคุม กรณีมีการแก้ไขหรือยกเลิก
จะไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง

Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ