งานเอกสารคุณภาพ

งานเอกสารคุณภาพ

ดาวน์โหลด
01
แนวทางปฏิบัติเรื่อง : การจัดทำและควบคุมเอกสารคุณภาพ
ดาวน์โหลด
02
คู่มือการจัดทำเอกสารคุณภาพ โรงพยาบาลชลประทาน
ดาวน์โหลด
03
Flow chart แสดงขั้นตอนของการจัดทำเอกสารคุณภาพ
ดาวน์โหลด
04
ใบแจ้งขอดำเนินการเอกสารตามระบบเอกสารคุณภาพ
ดาวน์โหลด
05
ใบแจ้งดำเนินการขอสำเนาเอกสารตามระบบเอกสารคุณภาพ
ดาวน์โหลด
06
รูปแบบสำหรับเอกสารระดับ (PG)
ดาวน์โหลด
07
รูปแบบสำหรับเอกสารระดับ  (WI)
ดาวน์โหลด
08
รูปแบบสำหรับเอกสารระดับนโยบาย (QM)
ดาวน์โหลด
09
ระบบเอกสารคุณภาพ รพ.ชลประทาน


หมายเหตุ กรณีที่คณะกรรมการ/สาขาวิชา/หน่วยงาน/ผู้ได้รับมอบหมาย  ถ่ายสำเนา หรือ download เอกสารคุณภาพ
จาก website หรือ server งานเอกสารคุณภาพ โดยวิธีใดก็ตามและไม่ได้แจ้งคณะกรรมการจัดทำเอกสาร
ระบบคุณภาพก่อนดำเนินการจะถือว่าเอกสารฉบับนั้นไม่ได้เป็นเอกสารคุณภาพที่ควบคุม กรณีมีการแก้ไขหรือยกเลิก
จะไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง

Designed by IT PCMC Copyright © 2014
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ