ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ติดต่อ

+662 502 2345

ที่อยู่

222 Moo 1 Tiwanon Rd

คลินิกประสานใจ.jpg

การบริการและการรักษา (Our Services)

ให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยระยะท้าย และญาติที่ต้องการดูแลผู้แบบประคับประคอง (Palliative Care) ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน โดยมีขอบเขตการบริการดังนี้

บริการตรวจประเมิน การดำเนินโรค ความรุนแรงของโรค ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะโรคที่จำกัดชีวิต (Life limitting illness) การเจ็บป่วยด้วยโรคที่คุกคาม และคาดการณ์ว่าทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน 1 ปี

ให้บริการดูแลด้านการเจ็บป่วยที่เข้าเกณฑ์ Palliative ที่คุกคามแก่ชีวิต ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ความเชื่อ ศาสนา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมเป็นหลัก

ประเมินความพร้อมผู้ป่วยในวาระสุดท้ายที่มีการดูแลที่ซับซ้อน มีการพยาบาลค่อนข้างมาก เช่นการพลิกตัวและดูแลความสะอาดผู้ป่วย การดูแลและให้อาหารทางสายยาง การทำแผล การดูแลสายสวนปัสสาวะ หรือท่อหลอดลมคอ เป็นต้น

บริการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ดูแล (Caregiver) ให้ได้ทำหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องรวมถึงสนับสนุนให้ญาติเคารพในเจตนารมณ์ของผู้ป่วย

ประเมินปัญหาด้านจิตใจ สังคม และความเชื่อ รวมถึงความต้องการของผู้ป่วยด้านพิธีกรรมทางศาสนา

สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้เล่าถ่ายทอดความรู้สึก

ประเมินด้านการรับรู้เรื่องโรค ความรุนแรง และการดำเนินโรค

ประเมินภาวะซึมเศร้า ความกังวล อาการนอนไม่หลับ หอบเหนื่อย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดคลื่นไส้อาเจียน รวมถึงช่วยบรรเทาอาการปวดและอาการทุกข์ทรมานอื่นๆ

ประเมินความขัดแย้งในครอบครัว ความเหนื่อยล้าของผู้ดูแล ปัญหาค่าใช้จ่ายและการเงิน

ประเมินการรับรู้เรื่องเป้าหมายและแผนการรักษา ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวค้นหาเป้าหมายการดูแลรวมทั้งช่วยวางแผนการดูแลร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว

ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวค้นหา Unfinished Business (สิ่งที่ค้างคาใจ) ของผู้ป่วยและช่วยให้ได้รับการตอบสนองสมปราถนา

จัดหาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตอยู่อย่างคล่องตัว

บริการส่งเสริม เพิ่มคุณภาพชีวิตตามการดำเนินของโรค ให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว

จัดบริการดูแลแบบประคับประคองควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลด้านการรักษาตัวโรคซึ่งมุ่งหวังยืดชีวิต เช่น การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด การฉายแสง รวมถึงการตรวจซึ่งช่วยในการจัดการภาวะไม่สุขสบายและการจัดการภาวะแทรกซ้อน

บริการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยและครอบครัว ที่ต้องการเขียนเจตนารมณ์ในวาระสุดท้ายของชีวิต

ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวยอมรับหลักการของชีวิต ความตายเป็นขั้นตอนปกติ ไม่เร่งหรือยื้อความตาย

จัดหาระบบสนับสนุนครอบครัวให้เผชิญกับความเจ็บป่วย ความทุกข์ และความเศร้าโศกสูญเสียได้

บริการตอบสนองความต้องการ เยียวยาครอบครัว ในภาวะโศกเศร้าหลังการสูญเสีย

เวลาทำการ : ทุกวันจันทร์ (ช่วงบ่าย) : 13.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 3519,3256

Copyright© 2020 Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center All right reserved.