ในราว พ.ศ. 2543 - 2545 โรงพยาบาลชลประทาน มีการพัฒนาระบบการบริการทั้งในด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ เพื่อให้เพียงพอเหมาะสมต่อผู้รับบริการที่มากขึ้น สิ่งที่มีคู่กันกับการพัฒนาคือ ข้อร้องเรียน ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มการพยาบาลขณะนั้นจึงจัดอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการให้กับบุคลากรขึ้นอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ได้คู่มือพัฒนาพฤติกรรมบริการมา 1 เล่ม แต่เรื่องร้องเรียนยังคงมีอยู่มากขึ้น และรุนแรงขึ้น ต่อมาในปี 2548 นางลัดดา อิ่มทองใบ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลด้านบริการ ซึ่งรับผิดชอบแก้ไขปัญหาด้านบริการ ได้พิจารณาเห็นว่า การจะพัฒนาบุคลากรให้ดี มีพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศได้ต้องพัฒนาที่จิตใจก่อน จึงจะเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างถาวรและยั่งยืน จึงได้น้อมนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยเริ่มจากการจัดอบรมปฏิบัติธรรมนำปัญญาขึ้น รุ่นแรก ตั้งเป้าหมาย 20 คน แต่มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 8 คน แต่เป็น 8 คนที่ทรงพลัง เพราะรุ่นต่อมา มีผู้เข้าอบรมมากขึ้นเรื่อย ๆ และได้จัดอบรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังจัดโครงการอบรมเมตตาภาวนา เพื่อให้บุคลากรตระหนักรู้ถึงความมีเมตตา ซึ่งพึงมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และโครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ป่วยและญาติมาก เมื่อกิจกรรมมีความเจริญก้าวหน้า มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น คณะทำงานโดยความเห็นชอบของนายแพทย์อุทัย สุภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน จึงได้จัดตั้งชมรมจริยธรรมขึ้นตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2549 และได้รับรางวัลชมรมจริยธรรมดีเด่น ระดับเขต 2 ปีซ้อน

การดำเนินการของชมรมจริยธรรมในปัจจุบัน ชมรมยังคงดำเนินการ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการปฏิบัติธรรมนำปัญญา โครงการบันทึกความดีตราไว้ในองค์กร โครงการเมตตาภาวนา โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โครงการทำบุญวันละบาท เพื่อไถ่ชีวิต โค กระบือ กิจกรรมบรรพชาบุคลากร โรงพยาบาลชลประทานเนื่องในวันพ่อ กิจกรรมตักบาตรฟังธรรมทุกวันศุกร์ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา จัดบอร์ดความรู้วันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมการไหว้/แต่งผ้าไทย กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมสวดมนต์ตอนเช้าในโรงพยาบาล สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ผู้รับบริการ ญาติ เพื่อให้มีสติ และมีจิตใจที่สงบ นอกจากนี้ชมรมจริยธรรมยังเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชน โดยการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กชาวเขา กิจกรรมทอดผ้าป่าหาปัจจัย เพื่อถวายอาหารแด่พระภิกษุ สามเณร สนับสนุนคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจัดกิจกรรมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลและที่บ้าน สนับสนุนโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งโครงการต่าง ๆ ยังดำเนินการอยู่อย่างสม่ำเสมอ และจะมีการพัฒนาชมรมจริยธรรมให้มีส่วนร่วมในด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการด้านสุขภาพ การบริการวิชาการแก่สังคม ให้มากขึ้นต่อไป