โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้รับนโยบายจากทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้จัดทำโครงการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และนครนายก รวมทั้งในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ คือ หมู่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งครอบคลุม ๓ ชุมชน คือชุมชนบางตลาดพัฒนา ๑, ๒ และ ๑๗, สถานสงเคราะห์ ๑๕ แห่ง, วัด ๒ วัด และ โรงเรียน ๔ โรงเรียน ทางศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการ จาก งบ บก.๑๔, งบ บก. ๑๙, งบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และงบเงินรายได้ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ฯ