คู่มือ SWUDiscovery

แนะนำเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ
   - แนวทางการกำหนดคำค้น
   - เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ
   - แนวทางการสืบค้นบทความ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ทราบฐานข้อมูล

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก SWUDiscovery
   - การสืบค้นเบื้องต้น (powerpointhttp://lib.swu.ac.th/th/images/icon_new.gif
   - การสืบค้นปริญญานิพนธ์ (powerpoint) http://lib.swu.ac.th/th/images/icon_new.gif
   - การสืบค้นบทความวารสาร (powerpointhttp://lib.swu.ac.th/th/images/icon_new.gif

การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติผ่าน SWUDiscovery
   - แนะนำวิธีการ (powerpoint)