วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นหน่วยงานหลักในการปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยในมนุษย์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

พันธกิจ

1. ปกป้อง ศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในงานวิจัยตามมาตรฐานสากล

2. สนับสนุนให้มีการทำวิจัยที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย

3. มีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล