กำหนดการประชุม 2560

ข้อมูล

 
 
 
 
 
 


Core Value

แจ้งเลื่อนการประชุม เดือนพฤษภาคม 2560 <<<< Click

แจ้งเลื่อนการประชุม เดือนเมษายน 2560 <<<< Click

การขอทำวิจัยในโรงพยาบาลชลประทาน
โครงการวิจัยที่ส่งภายในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนนั้น โครงการวิจัยที่ส่งหลังวันพุธสัปดาห์ที่ 2 จะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในรอบการประชุมเดือนถัดไป

ท่านสามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลชลประทาน อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่ง A

กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลชลประทาน ปี 2560 <<<< Click

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม <<<< Click

ข่าวประชาสัมพันธ์ <<<< Click


ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

NECAST (National Ethics Committee
Accreditation System in Thailand)
SIDCER (The Strategic Initiative for
Developing Capacity in Ethical Review)
FERCAP (Forum for Ethical Review
Committees in the Asian and Western
Pacific Region)
CREC (Central Research Ethics
Committees
OHRP (Office for Human Research
Protections)
FERCIT ( (Forum for Ethical Review
Committee in Thailand)