กำหนดการประชุม 2561


Core Value

แจ้งเลื่อนการประชุม เดือนพฤษภาคม 2561 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ขอเลื่อนประชุมจาก 23 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์”

ปรับใช้วิธีการดำเนินงานตามมาตรฐาน (SOPs) ใหม่

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปรับใช้วิธีการดำเนินงานตามมาตรฐาน (SOPs) ใหม่ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ที่จะดำเนินการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ

ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ใช้แบบฟอร์มใหม่ซึ่งสามารถเริ่มดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นี้ ตั้งแต่บัดนี้

การขอทำวิจัยในโรงพยาบาลชลประทาน
โครงการวิจัยที่ส่งภายในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันพุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนนั้น โครงการวิจัยที่ส่งหลังวันพุธสัปดาห์ที่ 2 จะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในรอบการประชุมเดือนถัดไป

ท่านสามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลชลประทาน อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 4 ฝั่ง A

กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลชลประทาน ปี 2561 <<<< Click


ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

NECAST (National Ethics Committee
Accreditation System in Thailand)
SIDCER (The Strategic Initiative for
Developing Capacity in Ethical Review)
FERCAP (Forum for Ethical Review
Committees in the Asian and Western
Pacific Region)
CREC (Central Research Ethics
Committees
OHRP (Office for Human Research
Protections)
FERCIT ( (Forum for Ethical Review
Committee in Thailand)