ค่าธรรมเนียมการพิจารณาเอกสารโครงการวิจัย


ประเภท
อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
1. โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทยา หน่วยงานองค์กรเอกชน
5,000
2. โครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการเป็นบุคคลภายนอกและโครงการวิจัยของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก
500