สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้เรื่องจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์

- วิวัฒนาการของจริยธรรมวิจัย หลักจริยธรรม

- Privacy and Confidentiality Data

- Informed consent process

- Case Studies

- Ethical consideration in social studies

- Risk & Benefit Assessment

- Vulnerable