หลักเกณฑ์แนวทางที่ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการวิจัย

- แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย (ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย)

- หลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของInternational Conference on Harmonization Good Clinical Practice ICH GCP (Good Clinical Practice Guideline) แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย ฉบับปรุงปรุงใหม่

- หลักการแห่งคำประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki)

- The International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subject (CIOMS)

- The Belmont Report

- European Convention on Human Rights and Biomedicine

- Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research (WHO)

- AE Guidance

- จรรยาบรรณของนักวิจัย

- กฎนูเรมเบิร์ก 1947

- จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา

- ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก 2013

- แบบแผนการเขียน องค์การอนามัยโลก (WHO Style guide)

- มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพที่กระทำในมนุษย์

- แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์

- WEB-CIOMS-EthicalGuidelines 2016