เอกสาร
SOP วิธีดำเนินการมาตรฐาน downloadแบบฟอร์ม / เอกสาร
รหัส
เอกสารประกอบวิธี
ดำเนินการมาตรฐาน (AF)
AF 01-01 รายการวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOPs (สารบัญ SOP) download
AF 01-02 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร download
AF 02-02 แบบฟอร์มและแฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ download
AF 01-03 คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับของคณะกรรมการฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ download
AF 02-03 คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ download
AF 01-04 คำรับรองในการเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาษาอังกฤษ (Conflict of Interest Statement Form) download
AF 01-05 แบบบันทึกการฝึกอบรมคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ download
AF 01-06 คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับของที่ปรึกษาอิสระ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ download
AF 02-06 รายชื่อที่ปรึกษาอิสระ download
AF 03-06 แบบฟอร์มและแฟ้มประวัติที่ปรึกษาอิสระ download
AF 01-07 แผนภูมิการบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา download
AF 02-07 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย download
AF 01-08 แบบประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัย download
AF 01-09 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย download
AF 02-09 แบบฟอร์มขอทำการวิจัยในมนุษย์ download
AF 03-09 ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งความยินยอมสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ ผู้พิการ download
AF 04-09 ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งความยินยอมสำหรับเด็ก download
AF 05-09 แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย download
AF 06-09 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย download
AF 07-09 ตัวอย่างเอกสารรับรองโครงการวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ download
AF 08-09 แจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (บันทึกข้อความมติที่ประชุม) download
AF 01-10 รายงานการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา download
AF 02-10 เอกสารรับรองการยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ download
AF 01-11 แบบประเมินโครงการใหม่ที่เข้าข่ายพิจารณาแบบเร่งด่วน download
AF 02-11 เอกสารรับรองโครงการวิจัยแบบเร่งด่วน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ download
AF 01-12 แบบรายงานตอบข้อคำถามของคณะกรรมการฯ download
AF 01-13 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย download
AF 02-13 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง download
AF 03-13 รายงานการทบทวนส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลง download
AF 04-13 ใบรับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ download
AF 01-14 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย download
AF 02-14 แบบฟอร์มขอต่ออายุรับรองโครงการวิจัย download
AF 01-15 แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด download
AF 01-16 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย download
AF 01-18 แบบรายงานการรับเรื่องร้องเรียนและการตอบสนอง download
AF 01-19 แบบรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงในสถาบัน download
AF 02-19 CIOMS FORM download
AF 03-19 แบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง download
AF 04-19 แบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดนอกสถาบัน download
AF 05-19 แบบประเมินรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงนอกสถาบัน download
AF 01-20 แบบฟอร์มบันทึกการติดต่อสื่อสาร download
AF 01-21 แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย download
AF 01-22 แบบรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบัติที่สอดคล้อง download
AF 01-23 สารบัญเอกสาร (protocol file) download
AF 01-24 บันทึกข้อความขอสำเนาเอกสารสำหรับบุคลากรในสถาบัน download
AF 02-24 จดหมายขอสำเนาเอกสารสำหรับบุคลากรนอกสถาบัน download
AF 03-24 แบบรายงานขอค้นเอกสารโครงการวิจัย download
AF 01-25 บันทึกข้อความขอทำลายเอกสารโครงการที่ปิดและเก็บครบ 3 ปี แล้ว download
AF 01-26 Self-Assessment Form for SIDCER-NECAST download
AF 01-27 บันทึกขอเชิญประชุมและวาระการประชุม download
AF 02-27 โครงร่างการวิจัยที่นำเข้าพิจารณา download
AF 03-27 แบบฟอร์มรายงานการประชุม download