แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย


1. แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย (Protocol Amendment (AF 01-13)
Download ตัวจริง 1 ชุด
สำเนา 3 ชุด
2. ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง (AF 02-13)
Download ตัวจริง 1 ชุด
สำเนา 3 ชุด
3. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (AF 01-14)
Download ตัวจริง 1 ชุด
4. แบบฟอร์มขอต่ออายุรับรองโครงการวิจัย (AF 02-14)
Download ตัวจริง 1 ชุด
5. แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (AF 01-15)
Download ตัวจริง 1 ชุด
6. แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (AF 01-16)
Download ตัวจริง 1 ชุด
7. แบบรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงในสถาบัน (AF 01-19)
Download ตัวจริง 1 ชุด
8. CIOMS FORM (AF 02-19)
Download ตัวจริง 1 ชุด
9. แบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง (AF 03-19)
Download ตัวจริง 1 ชุด
10. แบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดนอกสถาบัน (AF 04-19)
Download ตัวจริง 1 ชุด
11. แบบประเมินรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงนอกสถาบัน (AF 05-19)
Download ตัวจริง 1 ชุด
10. แบบรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบัติที่สอดคล้อง (AF 01-22)
Download ตัวจริง 1 ชุด
11. บันทึกข้อความขอสำเนาเอกสารสำหรับบุคลากรในสถาบัน (AF 01-24)
Download ตัวจริง 1 ชุด
12. จดหมายขอสำเนาเอกสารสำหรับบุคลากรนอกสถาบัน (AF 02-24)
Download ตัวจริง 1 ชุด
13. แบบรายงานขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (AF 03-24)
Download ตัวจริง 1 ชุด