แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย


1. แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย (Protocol Amendment (AF 01-13)
Download ตัวจริง 1 ชุด
สำเนา 3 ชุด
(minor change)
2. ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง (AF 02-13)
Download ตัวจริง 1 ชุด
สำเนา 16 ชุด
(major change)
3. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (AF 01-14)
Download ตัวจริง 1 ชุด
4. แบบฟอร์มขอต่ออายุรับรองโครงการวิจัย (AF 02-14)
Download ตัวจริง 1 ชุด
5. แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (AF 01-15)
Download ตัวจริง 1 ชุด
6. แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (AF 01-16)
Download ตัวจริง 1 ชุด
7. แบบรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (AF 01-19)
Download ตัวจริง 1 ชุด
8. แบบรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (AF 02-19)
Download ตัวจริง 1 ชุด
9. ใบสรุปเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (AF 03-19)
Download ตัวจริง 1 ชุด
10. แบบรายงานการเบี่ยงเบน/การไม่ปฏิบัติที่สอดคล้อง (AF 01-22)
Download ตัวจริง 1 ชุด
11. บันทึกข้อความขอสำเนาเอกสารสำหรับบุคลากรในสถาบัน (AF 01-24)
Download ตัวจริง 1 ชุด
12. จดหมายขอสำเนาเอกสารสำหรับบุคลากรนอกสถาบัน (AF 02-24)
Download ตัวจริง 1 ชุด
13. แบบรายงานขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (AF 03-24)
Download ตัวจริง 1 ชุด