แบบฟอร์มขอทำวิจัย


ประเภทการวิจัย จำนวนเอกสาร
1. Full-board Review
สำหรับโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึง
สูงต่ออาสาสมัคร ซึ่งต้องได้รับการลงมติเห็นชอบในที่
ประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ตัวจริง 1 ชุด
สำเนา 13 ชุด
CD 1 แผ่น
2. Expedited Review สำหรับโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงน้อย หรือไม่มีความ
เสี่ยงต่ออาสาสมัคร การพิจารณาจะรวดเร็วขึ้น แต่ยังต้อง
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย ให้ส่งโครงการวิจัยมาพร้อมกับรายการตรวจสอบ
ขอบข่ายการพิจารณาโครงการวิจัย
ตัวจริง 1 ชุด
สำเนา 3 ชุด
CD 1 แผ่น
3. Exemption Review สำหรับโครงการวิจัยที่สามารถขอยกเว้นการรับรองการ
พิจารณาจะรวดเร็วขึ้น แต่ยังต้องได้รับการรับรองจากที่
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยให้ส่ง
โครงการวิจัยมาพร้อมกับรายการตรวจสอบขอบข่ายการ
พิจารณาโครงการวิจัย
ตัวจริง 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
CD 1 แผ่น

** ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินประเภทการพิจารณาโครงการวิจัยและอาจขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็นเอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุมัติทำวิจัยในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ชื่อเอกสาร Download
1. AF 01-09
แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
Download
2. AF 02-09
แบบฟอร์มขอทำการวิจัยในมนุษย์
Download
คำแนะนำ เอกสารคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย/ หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย แบ่งตามช่วงอายุ (ตามตาราง)
อายุเด็ก เอกสารที่ใช้สำหรับเด็ก
เอกสารที่ต้องใช้สำหรับปกครอง
ต่ำกว่า 7 ปี ไม่มี
1. คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
2. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
ลงนาม โดยผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง
7-14 ปี ใช้เอกสารสำหรับเด็กตามความสามารถในการอ่านเขียน
1. คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-14 ปี
( Information Sheet for Research Participant )
2. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-14 ปี (Informed Assent Form)
ลงนามโดยอาสาสมัครเด็ก
ต้องใช้สำหรับผู้ปกครอง
ลงนาม โดยผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง
14 ปีขึ้นไป ใช้เอกสารสำหรับเด็กใช้เอกสารชุดเดียวกันกับผู้ปกครอง
1. คำอธิบายสำหรับอาสาสมัคร
2.หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
เพิ่มการลงนามของอาสาสมัครเด็กในเอกสาร
3. AF 03-09
ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งความยินยอมสำหรับผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
Download
4. AF 04-09
ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งความยินยอมสำหรับเด็ก
Download
5. AF 05-09
แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย
Download
6. AF 06-09
แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย
Download
แนวทางการทบทวนโครงการวิจัยก่อนนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณา
(นักวิจัยไม่ต้องแนบเอกสารด้านล่างนี้มากับโครงการวิจัย) โปรดอ่านทบทวนความเหมาะสม
7. AF 02-07
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย
Download